Kancelaria

Kancelaria parafialna w Bogdanowie czynna:

 

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 8.30, 16.00 – 17.30 (1 kwietnia – 30 września)

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 8.30, 15.00 – 16.30 (1 października – 31 marca)

Sobota: 8.00  – 8.30

Niedziela: NIECZYNNA

 

Informacje potrzebne do sakramentu Chrztu Świętego, Małżeństwa oraz katolickiego pogrzebu:

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć TYLKO na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii);
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

5.Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
a) ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

6.O dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego decyduje proboszcz parafii podczas osobistej rozmowy z zainteresowanymi.

7. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

WARUNKI JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ RODZICE CHRZESTNI WG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3.jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:
– zgłosić się do kancelarii parafialnej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu;
– przedłożyć następujące dokumenty:
1. dowód osobisty;
2. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw “konkordatowych”);
3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy);
4. świadectwo bierzmowania;
5. ostatnie świadectwo nauki religii;
6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;

POGRZEB KATOLICKI:
Formalności dotyczące pogrzebu rozpoczynają się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby aktu zgonu.